Condicions legals i política de privacitat

 

En compliment del deure d'informació estipulat en l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Gloria Sanz Bartes en qualitat de titular del web site escoladeballbarcelona.com, procedeix a comunicar les dades identificatives exigides per la referida norma:
Denominació social: Gloria Sanz Bartes.
Domicili social: C. Berga, 34 - 08012 Barcelona
NIF. 36933804J
Adreça de correu electrònic: torremade-sanz@escoladeballbarcelona.com

La present informació conforma i regula les condicions d'ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini www.escoladeballbarcelona.com, assumeixen i es comprometen a respectar.

Definicions

"Pàgina": domini que es posa a disposició dels Usuaris d'Internet.
 

"Usuari": persona física o jurídica que utilitza o navega per la pàgina.
 

"Contingut": són les pàgines que conformen la totalitat del domini escoladeballbarcelona.com, les quals conformen la informació i els serveis que Escola de Ball Barcelona Torremad-Sanz. posa a disposició dels Usuaris d'Internet. En elles es contenen els missatges, textos, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, enllaços, textures, dibuixos, arxius de so i / o imatge, enregistraments, programari, aspecte, disseny gràfic i codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut en la Pàgina.
 

"Web": paraula tècnica que descriu el sistema d'accés a la informació via Internet, que es configura per mitjà de pàgines confeccionades amb llenguatge HTML o similar, i mecanismes de programació tals com java, javascript, PHP, o altres, etc. Aquestes pàgines, dissenyades i publicades sota un nom de domini Internet, són el resultat de la informació que el titular posa a disposició dels Usuaris d'Internet.
 

"Hiperenllaç": tècnica per la qual un usuari pot navegar per diferents pàgines del web, o per Internet, amb un simple clic sobre el text, icona, botó o indicatiu que conté l'enllaç.
 

"Cookies": mitjà tècnic per a la "traçabilitat" i seguiment de la navegació en els llocs web. Són petits fitxers de text que s'escriuen en l'ordinador de l'Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, per la qual cosa Gloria Sanz Bartes avisarà oportuna i fefaentment de la seva utilització en el moment en que s'implantin en la Pàgina.

Condiciones de uso

La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició d'usuari de la Pàgina, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l'acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l'Avís Legal. Si l'Usuari no estigués d'acord amb les clàusules i condicions d'ús d'aquest Avís Legal, s'abstindrà d'utilitzar la Pàgina. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per escoladeballbarcelona.com pot ser diferent en cada moment en què l'Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l'Usuari ha de llegir l'Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi a la Pàgina. A través de la Pàgina, escoladeballbarcelona.com facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d'Internet per escoladeballbarcelona.com o per tercers autoritzats.

 


L'Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l'Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d'aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l'Usuari s'obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l'Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per escoladeballbarcelona.com, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

 

 

L'Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge , fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d'Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador. Així mateix, de conformitat amb tot això, l'Usuari no podrà:

 

- Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització escrita i explícita de escoladeballbarcelona.com, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.

 

- Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de escoladeballbarcelona.com o dels seus titulars, de les empremtes i / o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement .

 

 

L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i inclús d'intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i / o dels Continguts.

Propietat intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Pàgina són propietat de escoladeballbarcelona.com o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre que l'ús o accés al Portal i / o als Continguts atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius, i sense que puguin entendre cedits a l'Usuari, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual de escoladeballbarcelona.com, o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat de escoladeballbarcelona.com o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l'exercici exclusiu els drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de escoladeballbarcelona.com o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Hiperenllaços

Aquelles persones que es proposin enllaçar entre la seva pàgina web i la pàgina hauran d'observar i complir les condicions següents:

 

- No serà necessària autorització prèvia quan l'Hiperenllaç permeti únicament l'accés a la pàgina d'inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma de Hiperenllaç requerirà l'autorització expressa i inequívoca per escrit per part de escoladeballbarcelona.com

 

- No es crearan "marcs" ( "frames") amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de escoladeballbarcelona.com. No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre escoladeballbarcelona.com seus directius, els seus empleats o col·laboradors, ni de les persones que es relacionin en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de les Pàgina, o dels continguts subministrats.

 

- No es declararà ni es donarà a entendre que escoladeballbarcelona.com ha autoritzat l'Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'Hiperenllaç.

 

- La pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç només podrà contenir l'estrictament necessari per a identificar el destí del Hiperenllaç.

 

- La pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats ia

l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

Disponibilitat de la Pàgina

escoladeballbarcelona.com no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los. Per tant, escoladeballbarcelona.com no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

 

 

Escoladeballbarcelona.com exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, i / o al no compliment de l'expectativa d'utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts.


La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

 

escoladeballbarcelona.com no es fa responsable dels continguts d'aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d'aquests enllaços, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic ( maquinari i programari), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

 

 

L'accés a la Pàgina no implica l'obligació per part de escoladeballbarcelona.com de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, escoladeballbarcelona.com no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

Qualitat de la Pàgina

Atès l'entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que es subministren per mitjà de la Pàgina, escoladeballbarcelona.com realitza la seva millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i / o actualitat dels continguts. La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

Limitació de responsabilitat

escoladeballbarcelona.com exclou tota responsabilitat per les decisions que l'Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis diaris, sense previ avís, del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions per part de escoladeballbarcelona.com a l'Usuari realitzades per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

Disponibilitat dels Continguts

La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. Escoladeballbarcelona.com no obstant això, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la pàgina i / o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, escoladeballbarcelona.com advertirà prèviament l'acabament o suspensió de la Pàgina.

Protecció de dades de caràcter personal

escoladeballbarcelona.com és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l'ús i recollida dels mateixos, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d'actuació de l'entitat. Durant la navegació a través del web escoladeballbarcelona.com és possible es que sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a l'efecte. Aquestes dades formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que motiva el recapto dels mateixos. D'aquesta manera, la informació particular de cada tractament de dades s'aportarà al costat de cada formulari web, sent comuna a tots ells el responsable del fitxer: Glòria Sanz Bartes domiciliada al Carrer Berga, 34 08012 Barcelona, ​​així com el lloc i forma d'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que s'ha de formalitzar mitjançant una comunicació escrita a l'adreça indicada anteriorment incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent. En el cas que aporti les seves dades a través d'un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part d'un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d'extrems indicats en el paràgraf anterior.

 

Així mateix, les condicions generals de contractació dels serveis de escoladeballbarcelona.com contenen les característiques i naturalesa del tractament de les dades que seran desenvolupats per la mateixa en el cas que contracti qualsevol d'ells. D'altra banda, Glòria Sanz Bartes ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals que els interessats poguessin facilitar com a conseqüència de l'accés a les diferents seccions del lloc web escoladeballbarcelona .com, aplicant les mesures de seguretat previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Legislació aplicable

L'avís Legal es regeix per la llei española. Reservats tots els drets d'autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.

Condicions generals

A) OBJECTE DE LES CONDICIONS GENERALS: Les presents Condicions Generals (en endavant CONDICIONS GENERALS) tenen per objecte regular les condicions d'ús i utilització del lloc web escoladeballbarcelona.com del qual és titular Glòria Sanz Bartes, l'activitat és l'ensenyament del ball social i d'alta competició.

 

 

La mera utilització del lloc web, atribueix la condició d'Usuari (des d'ara "Usuari"), qui declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció, totes i cadascuna de les CONDICIONS GENERALS que en aquest document s'exposen.

 

Glòria Sanz Bartes, es reserva el dret per a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions amatents en les presents CONDICIONS GENERALS, sense necessitat de previ avís. Igualment es reserva la capacitat per reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació servei o contingut inclòs en aquest lloc web sense necessitat de previ avís.

 

B) DRETS I OBLIGACIONS DE L'USUARI: El lloc web és d'utilització pública i gratuïta i qualsevol usuari podrà accedir a la informació exposada.

 

C) DADES DE CONTACTE

Escola de Ball Barcelona Torremadé-Sanz

Gloria Sanz Bartes

NIF. 36933804J

 

Sede social:

Carrer Berga, 34

08012 Barcelona

Tel. 93 217 51 09